MedezeggenschapsraadDe medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan bestaande uit leerkrachten en ouders/verzorgers van leerlingen die onze school bezoeken.

Samenstelling MR 2021-2022:
 
De leden vanuit de ouders
-               Cynthia van Leeuwen                    voorzitter MR
-                                                                          MR-lid  
-               Anniek de Boer                               secretaris MR     
-               Danielle van Weenen                     GMR-lid

De leden vanuit het team
-               Femke Pellis                                   tevens GMR lid
-               Diana van der Beek                       lid        
-               Nienke Janssen                              lid  
                                               
De MR heeft de volgende taak  
                                                            
·     De MR moet zich informeren, voorstellen doen en/of standpunten kenbaar maken over zaken betreffende het beleid, de organisatie en de gang van zaken op school. Hiertoe heeft de MR advies-, instemmings- en initiatiefrecht.
 
Op de volgende manieren worden deze taken verwezenlijkt
·     De MR belegt vergaderingen, welke openbaar zijn op aanvraag bij de secretaris van de MR. De verslagen daarvan worden op de website van de school geplaatst. Er vinden verkiezingen plaats i.v.m. eventuele aftredende ouderleden.
·     De MR onderhoudt contacten met de directeur, het team, de ouderraad  en de MR-en van de scholen van Stichting LeerSaam.
·     De MR stelt zich open voor ouders/verzorgers die vragen, opmerkingen en suggesties schriftelijk bij de MR willen indienen. Voor vragen, opmerkingen of meer info kunt u mailen met: mr.despringplank@stichtingleersaam.nl


 

Bestanden:


jaarverslag 2021
notulen mr 8-11-2021