Kernwaarden van OBS de Springplank
In onze schoolgids is uitgebreid onze visie beschreven. In deze visie staan de 5 kernwaarden van de school centraal.

Betrokken
Betrokkenheid is op 3 verschillende manieren terug te zien: bij de leerlingen, bij de leerkrachten en bij de ouders.
Door een afwisselend en stimulerend lesprogramma zien we betrokken kinderen in de groepen. Door het gebruik van de digitale middelen maar ook door het kiezen van verschillende groep overstijgende en coöperatieve (samenwerkende) werkvormen wordt de betrokkenheid vergroot. Het is onomstotelijk bewezen dat kinderen die betrokken zijn bij de lesstof, betere prestaties leveren.
Ook is betrokkenheid te zien bij de leerkrachten. Ons team is oprecht betrokken bij de kinderen en hun familie. We hebben oog voor elk kind. Wanneer het goed met het kind gaat maar ook wanneer het even wat lastiger is (thuis of op school).
We merken ook grote betrokkenheid bij ouders. We betrekken ouders in het onderwijsleerproces en doen regelmatig een beroep op ouders. We hebben een zeer actieve en betrokken ouderraad en medezeggenschapsraad.
 
Stimulerend
Op de Springplank creëren we een stimulerende leeromgeving. De klassen zijn zo ingericht dat kinderen zien wat er van hun verwacht wordt. Dit kan zijn in de vorm van lesdoelen voor een bepaalde periode maar dit kan ook zijn op het gebied van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.
Door het toepassen van diversiteit in de werkvormen stimuleert dit onze kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Ook stimuleert het thematisch werken in alle groepen onze kinderen. Door een langere tijd te werken met een thema gaat de lesstof meer bij de kinderen leven. Dit komt de motivatie ten goede.
De inzet van ICT wordt steeds omvangrijker. Ook bij ons op school wordt gewerkt met computers, digitale schoolborden en Chromebooks in iedere groep. Dit wordt altijd gebruikt ter ondersteuning op onze manier van lesgeven. Het gebruik van ICT moet, volgens ons, een middel zijn om tot ontwikkeling te komen en niet een doel op zich.
 
Samenwerkend
Wij hechten veel belang aan samenwerking. We leren kinderen al in een vroeg stadium om samen te werken, om samen oplossingsgericht aan het werk te zijn. Goede, aangeleerde sociale vaardigheden zijn hier van groot belang.
Door onze combinatiegroepen gebeurt dit vaak groep overstijgend.
Ook is er een intensieve samenwerking binnen Brede school de Vleer. Ook buiten het gebouw is er een goede samenwerking met partijen als de bibliotheek, Nieuwe Nobealer, peuterspeelzalen, scholen uit het Voortgezet onderwijs. Andere partijen waarmee er frequent wordt samengewerkt zijn: Regionaal Samenwerkingsverband, CJG, Edux, alle voorscholen, andere basisscholen.
Samenwerking met ouders is iets wat bij ons op school continu zichtbaar is.
 
Opbrengstgericht
We vinden het belangrijk dat kinderen bij ons op school het beste uit zichzelf halen. Alle kinderen hebben het recht op succeservaringen. Er is bij ons op school de mogelijkheid om op een eigen niveau de lesstof aangeboden te krijgen. Het is dus mogelijk om zowel op een hoger niveau als op een lager niveau dan het huidige leerjaar onderwijs te krijgen.
We verkiezen heel bewust de term opbrengstgericht in plaats van resultaatgericht. We vinden het heel erg belangrijk dat kinderen ontwikkelen niet alleen op basis van de kerndoelen maar zeker ook op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun vaardigheden zichzelf te presenteren en hun creativiteit.

Vakmanschap
Het onderwijs staat niet stil. Ons team staat zeker ook niet stil. Wij blijven ons ieder jaar weer ontwikkelen op allerlei gebied. Iedereen leert iedere dag bij, dit geldt ook voor onze leerkrachten.
Binnen de school hebben we teamleden met verschillende specialismen: Intern Begeleider, NT2, gedragspecialist, rekenspecialist en lees coördinator zijn hier voorbeelden van.
De klas is de plek waar het gebeurt. De leerkracht is hier de allerbelangrijkste schakel. We zijn trots op ons team dat er iedere dag voor zorgt dat onze kinderen met veel plezier en motivatie naar school komen. Daar is vakmanschap voor nodig!
 
Ons onderwijs wordt gegeven met een openheid naar een ieder toe. Ieder kind is welkom, ongeacht geloof of afkomst; kortom een school voor iedereen.
 
OBS de Springplank, oog voor elk kind!