Passend Onderwijs


Per 1 augustus 2014 wordt de wet op Passend Onderwijs ingevoerd.

Wat is passend onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

Wat verandert er?
Scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen moeten samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. De samenwerkende scholen in onze regio zijn ondergebracht in een groot samenwerkingsverband genaamd “OOK”.
 

Wat betekent dit voor U en uw kind?

Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?
In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen er misschien een paar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas komen, maar vaak zitten er ook al kinderen met specifieke onderwijsbehoeften bij uw kind in de groep.

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?
Uw kind zit al op school?
De ondersteuning, die uw kind nodig heeft is op school bekend en school heeft hierover afspraken met U en uw kind gemaakt.

Uw kind zit nog niet op school?
U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en u meldt uw kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids komt te staan , welke ondersteuning
de school kan bieden. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u.

Volgt uw kind speciaal onderwijs?
Kinderen die al op het speciaal onderwijs zitten houden hun plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang het kind op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school.
Gaat uw kind met een rugzakje naar een gewone school?
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Ga met school in gesprek hoe de ondersteuning aan uw kind geregeld wordt.
 

Wat betekent het voor de scholen?

Schoolondersteuningsprofiel
Scholen hebben het afgelopen jaar hun schoolondersteuningsprofiel ( SOP) moeten maken. Dit SOP is door de MR goedgekeurd en ondertekend. In dit profiel is aangegeven wat de school kan bieden.

Financiën
De gelden zullen anders verdeeld gaan worden. Scholen zullen moeten kunnen aantonen dat er kinderen zijn op school, die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hiervoor zal de school meer geld nodig hebben, om personeel of materiaal te kunnen bekostigen.

Professionalisering
Er zal een nog groter beroep gedaan worden op de professionaliteit van de leerkracht. Kinderen met meer ondersteuningsbehoeften in een groep vragen om extra organisatie, specifieke begeleiding en een professionele houding. Bovendien zijn er ook nog altijd kinderen, die zonder specifieke ondersteuning, recht hebben op zorg en aandacht.
Het werken met de 1 zorgroute is sinds 2 jaar in werking op de scholen van Stichting LeerSaam Etten-Leur. Deze manier van werken sluit goed aan op Passend Onderwijs.

Meer informatie?
www.passendonderwijs.nl
www.5010.nl